ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ = Modern world history.

1. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่.   2. ประวัติศาสตร์โลก.

D209

ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล  เครือรัฐติกาล
ฉบับพิมพ์ครั้งที่: 1
บาร์โค้ด: 978-616-314-6069
ขนาด: 16 หน้ายก
จำนวนหน้า: 322 หน้า
ปีที่พิมพ์: กรกฎาคม  2563

จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่

สิทธิ และ เสรีภาพ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย (PDF)

สิทธิและเสรีภาพ  ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย  =  

Freedom and rights in Thai political history.

1. สิทธิพลเมือง–ไทย.   2. เสรีภาพ.

JC599

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ฉบับพิมพ์ครั้งที่: 1
บาร์โค้ด: 978-616-314-2252
ขนาด: 16 หน้ายก
จำนวนหน้า: 213 หน้า
ปีที่พิมพ์: พฤศจิกายน 2556

จัดจำหน่ายโดย  se-ed book  และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

1. กฎหมาย.   2. สิทธิพลเมือง.   3. กฎหมาย–การศึกษาและการสอน

K155

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย

แก้ไขและปรับปรุงโดย  สมยศ  เชื้อไทย.

ฉบับพิมพ์ครั้งที่: 19
บาร์โค้ด: 978-616-314-0579
ขนาด: 8 หน้ายก
จำนวนหน้า: 240 หน้า
ปีที่พิมพ์: พฤศจิกายน 2556

จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ: หนังสือเกรด B  สภาพสันหนังสือ 3 ด้านดำ  แต่เนื้อหาครบถ้วน

สิทธิ และ เสรีภาพ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

สิทธิและเสรีภาพ  ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย  =  

Freedom and rights in Thai political history.

1. สิทธิพลเมือง–ไทย.   2. เสรีภาพ.

JC599

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ฉบับพิมพ์ครั้งที่: 1
บาร์โค้ด: 978-616-314-0616
ขนาด: 16 หน้ายก
จำนวนหน้า: 218 หน้า
ปีที่พิมพ์: พฤศจิกายน 2556

จัดจำหน่ายโดย  se-ed book  และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.

1. กฎหมาย.   2. สิทธิพลเมือง.   3. กฎหมาย–การศึกษาและการสอน

K155

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย
ฉบับพิมพ์ครั้งที่: 21
บาร์โค้ด: 978-616-314-3419
ขนาด: 8 หน้ายก
จำนวนหน้า: 244 หน้า
ปีที่พิมพ์: กันยายน 2560

จัดจำหน่ายโดย  se-ed book  และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์